ظریف در نشست وزرای امورخارجه اکو؛
ظریف:ترجیح اصلی ما باید تحقق اجتماع اکو همراه با ترویج صلح و ثبات منطقه ای باشد
وزیر امور خارجه گفت: اولویت اصلی ما باید تحقق اجتماع اکو همراه با ترویج صلح، ثبات و بهروزی بیشتر مردم منطقه و ارزش‌های غنی مشترک باشد.
كدخبر: ۱۰۵۰۴۶
تاريخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۹

«محمدجواد ظریف» امروز شنبه در بیست و چهارمین نشست شورای وزیران اکو در آنتالیا با بیان این که ظـرفیت‌های اکو بـرای همگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا ھـمچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت، گفت: اولـویت اصلی دسـتور کار مـا باید تـحقق «اجـتماع اکو» ھـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بھـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش ھـای غنی مشـترک بـاشـد.

او افزود: ظرفیت‌های اکو برای همگرایی و انسجام اقتصادی در منطقه ما همچنان دست نخورده باقی مانده است. اولویت اصلی دستور کار ما می‌بایست تحقق "اجتماع اکو" همراه با ترویج صلح و ثبات و بهروزی بیشتر مردمان منطقه و ارزش‌های غنی مشترک باشد. سازمان همکاری اقتصادی با برخورداری از جمعیتی نیم میلیارد نفری، موقعیت جفرافیایی فوق العاده، منابع سرشار انرژی و معدنی، منابع انسانی پیشرفته، بازار تجاری بزرگ و قرابت‌های فرهنگی و تاریخی تمامی مولفه‌های موردنیاز برای موفقیت در همکاری چندجانبه میان ملت‌ها را دارا می‌باشد. با این حال اولین و مهمترین چالش مستمر ما نبود الگوی مناسب برای همکاری اقتصادی و در واقع سرمشق توسعه اقتصادیست. در این راستا می‌بایست ساختار همکاری برای رسیدن بدین هدف مجددا سازماندهی شود.

ظریف گفت: ســازمــان ھمکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت ھـای فـرھنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه ھـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت ھا را دارا می باشد.

او ادامه داد: به منظور افزایش میزان تجارت کل میان کشور‌های عضو اکو که بسیار پایین‌تر از انتظاراتمان است، به رویه‌های دوجانبه و چندجانبه به منظور تسهیل و همسان سازی تجارت منطقه‌ای نیاز داریم تا از این طریق بتوانیم مناسبات تجاری مان را سریعتر، ارزان‌تر و قابل پیش بینی‌تر کنیم. انجام تراکنش‌های مالی با ارز‌های ملی، تهاتر، کاهش هزینه‌ها و از بین بردن تاخیر‌ها و تسریع ترخیص گمرکی تنها برخی از رویکرد‌هایی است که می‌بایست تقویت شوند.

وزیر امور خارجه اولـین و مـھمتریـن چـالـش مسـتمر اکو را نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی عنوان کرد و گفت: در ایـن راسـتا باید سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی شود.

ظریف تصریح کرد: سند "چشم انداز اکو ۲۰۲۵" آخرین تلاش ما برای ارتقای تعامل منطقه‌ای در زمینه‌های مختلف مورد علاقه طرفین شامل ترانزیت و حمل و نقل، انرژی، تجارت و گردشگری است. ما نیاز داریم اجرای موثر چشم انداز ۲۰۲۵ را از طریق مکانیسم‌ها و طراحی‌های پیش بینی شده شتاب ببخشیم. شورای وزیران می‌بایست از وزرای بخش‌های ذیربط و نیز دبیرخانه اکو به منظور تبدیل این سند به گامی مهم در راستای تحقق اهداف و مقاصد عالیه سازمان کمال حمایت را داشته باشند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تـاسیس کریدور و فـعالیت‌ھـای مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت، گفت: مـا در ایران سـرمـایه گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه ھـای گمشـده انـجام داده ایم. بـا این حـال طـرح ھـای اسـاسی ھـمچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت( TTFA) ھمچنان در انتظار اجرا توسط کشورھای عضو است.

ظریف تاکید کرد: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورھـای عـضو اکو که بسیار پـایین تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه‌ھـای دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسھیل و ھـمسان سـازی تـجارت مـنطقه ای نیاز داریم تـا بـتوانیم مـناسـبات تـجاری مـان را سـریعتر، ارزان‌تـر و قـابـل پیش بینی‌تـر کنیم.

وی افزود:در این راستا انـجام تـراکنش‌ھـای مـالی بـا ارزھـای ملی، تـھاتـر، کاھـش ھـزینه‌ھـا و از بین بـردن تـاخیرھـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنھا بـرخی از رویکرد ھایی است که باید تقویت شوند.

وزیر امور خارجه با تاکید بر این که ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز ھـمراه بـا ارایه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در مـنطقه یکی از اھــداف چــشم انــداز ۲۰۲۵ اکو اســت، تصریح کرد: بھــره بــرداری از ظــرفیت ھــای شــگرف ھمکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک بـرنـامـه اقـدام ھـوشـمندانـه اسـت. مـا از ھـر ابتکاری که منجـر بـه تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری‌ھـای نـوین و بـه اشـتراک گـذاری دانش و به رویه‌ھا به منظور فعالیت‌ھای ھم‌آفرینی استقبال می کنیم.

ظریف گفت: فــعالیت ھــای مــرتــبط بــا فــناوری‌ھای اطــلاعــاتی و ارتــباطی می تــوانــند بــه عــنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند. در این رابـطه، مـا اھمیت ویژه ای بـرای اجـرای "راھـبرد مـنطقه ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو ۲۰۲۵" و نیز "بـرنـامـه اقـدام" که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر ۲۰۱۷ در باکو مطرح شد، قایل ھستیم.

وزیر امور خارجه با بیان این که مـوفقیت سـازمـان اکو جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورھـای عـضو غیرقـابـل تـصور نیست، افزود: تـرتیبات مـوافـقتنامـه‌ھـای مـوسـوم بـه "کمتر از عـضویت کامـل" تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته انـد. مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت ھـایمان مــشارکت دھیم و در عــوض اکو باید ارزش افــزوده خــود را بــرای تــمامی کشورھای عضو ثابت کند.

ظریف تاکید کرد: اھــداف اصلی فــرایند کنونی اصــلاحــات که در بیست و یکمین نشســت وزیران اکو در ۲۰۱۳ در تھـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت‌ھـای نـھادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت که بـه طـور بـالـقوه می‌تـوانـد بـه افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارایی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی گفت: جــمھوری اســلامی ایران بــه عــنوان یکی از بنیانــگذاران اکو بــه طــور کامــل از فــرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف پـذیری را بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی ھـای کشورھـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت.

وزیر امور خارجه با بیان این که اکنون زمـان آن فـرا رسیده اســت نیروی مــوردنیاز بــرای اصــلاحــات را بــازتــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم، اظهار داشت: در زمـانی که چـندجـانـبه‌گـرایی بـه طـور مـرتـب مـورد صـدمـه قـرار می‌گیرد، سـازمـان ھمکاری اقـتصادی بـا دهه‌ھـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بھـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشور ھـای عـضو اسـت.

اهداف اصلی فرایند کنونی اصلاحات که در بیست و یکمین نشست وزیران اکو در ۲۰۱۳ در تهران مطرح شد مشتمل بر ارتقای ظرفیت‌های نهادی، مقرراتی و عملیاتی سازمان است و به طور بالقوه می‌تواند به افزایش چشمگیر اثربخشی، کارایی، ارتباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران اکو به طور کامل از فرایند اصلاحات حمایت کرده و بیشترین انعطاف پذیری را از خود به منظور تامین منافع و رفع نگرانی‌های کشور‌های غیربنیانگذار نشان داده است. اکنون زمان آن فرا رسیده است نیروی موردنیاز برای اصلاحات را بازتولید کنیم و بر نتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم.

ظریف گفت: بـه رغـم سختی ھـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قھـری یکجانـبه و ظـالـمانـه و بی پـروا تجـربـه می کنند، جـمھوری اسـلامی ایران بـه تعھـدات خـود نسـبت بـه اکو و بـرنـامـه‌ھـا و طـرح ھـایش ادامـه می‌دھـد.

رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ایران طـرح ھـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری ھـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری بـه عـنوان بـه صـرفـه‌تـرین و پـربـازده‌تـرین طـرح ھـای مشـترک میان کشورھـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده ایم.

وی گفت: جـمھوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت‌ھـای شـگرفی که در این حـوزه ھـا دارد را در اختیار کشورھـای اکو قـرار دھـد. این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای ھمتایانشان در منطقه اکو است.

او ادامه داد: دوستان عزیز در زمانی که چندجانبه گرایی به طور مرتب مورد صدمه قرار می‌گیرد، سازمان همکای اقتصادی با دهه‌ها تجربه، بیش از پیش، اولین و بهترین انتخاب برای ارتقای مناسبات اقتصادی میان کشور‌های عضو است. به رغم سختی‌هایی که مردم ایران در زمان تروریسم اقتصادی و اقدامات قهری یکجانبه و ظالمانه و بی پروا تجربه می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود نسبت به اکو و برنامه‌ها و طرح هایش ادامه می‌دهد. ما طرح‌های ارتباطی اکو در حوزه حمل و نقل و ترانزیت، بازار انرژی و برق، فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و ارتباطات دیجیتال و نیز صنعت گردشگری به عنوان به صرفه‌ترین و پربازده‌ترین طرح‌های مشترک میان کشور‌های عضو را مدنظر قرار داده ایم. جمهوری اسلامی ایران آماده است تمامی ظرفیت‌های شگرفی که در این حوزه‌ها دارد را در اختیار کشور‌های اکو قرار دهد. این دعوتی باز به نمایندگی از بخش خصوصی ایران برای همتایانشان در منطقه اکو است.

ظریف با بیان این که تـرتیبات تـجاری اکو اھمیت ویژه ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، اظهار داشت: "اکوتـا" و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه ای باید عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه ھـمه جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت ھـای مـنطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق دنیا نیز اتفاق افتاده است.

او در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده خاطر نشان کرد: ایران قویا به اجرای این طرح از طریق فعالسازی یا متنوع سازی، ترتیبات منطقه‌ای لازم در حوزه‌های تجاری مانند تسهیل رویه‌های گمرکی و بازرگانی، حوزه‌های پولی و بانکی، حمل و نقل چندوجهی، ترتیبات امنیتی و مرزی، مبارزه با قاچاق و ... متعهد است.

رئیس دستگاه دپیلماسی در ادامه با اشاره به نـقش بسیار مھم دبیرخـانـه اکو در مسیر مشـترک اعضا اظهار داشت: مـا بـه عـنوان کشورھـای عـضو نیاز داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مھیا کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام دھـد.

وزیر امور خارجه در پایان گفت: در پایان آقای رییس اجازه فرمایید به نقش بسیار مهمی که می‌بایست در دبیرخانه اکو در مسیر مشترک تمامی ما ایفا شود اشاره کنم. ما به عنوان کشور‌های عضو نیاز داریم منابع مالی و انسانی لازم برای این سازمان را مهیا کنیم تا دبیرخانه بتواند ماموریت خود را انجام دهد. ما از تلاش‌های دبیرکل و همکارانش در دیگر نهاد‌های اکو از جمله آژانس‌ها و نهاد‌های تخصصی منطقه‌ای آن در اطمینان از اجرای کامل ماموریت‌ها مصوب، استفاده کامل از منابع در دسترس و بهره برداری کامل از شراکت با شرکای جدید و سنتی مان بویژه خانواده سازمان ملل تشکر می‌کنیم. ما از آن‌ها انتظار داریم اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه‌های بردارند. از توجه شما متشکرم.